De huurder is ten alle tijde aansprakelijk voor gehuurde materialen.
Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.
Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten,
inclusief de overeenkomsten ter zake koop, verkoop, huur en verhuur, door Topverhuur, gevestigd te
Aalsmeer, aangegaan.
Lid 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de huurder het aanbod van Topverhuur |
Topverhuur inzake de verhuur mondeling heeft geaccepteerd, en derhalve nog voordat de overeenkomst schriftelijk is
vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie van het aanbod van Topverhuur inzake
verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst.
Lid 3. Bijzondere bepalingen, die derhalve afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn
slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen Topverhuur en huurder zijn
overeengekomen.
Lid 4. In voorkomende gevallen dient in het kader van deze voorwaarden Topverhuur
te worden aangemerkt als opdrachtnemer i.p.v. verhuurder en dient huurder te worden aangemerkt als
opdrachtgever.
Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
Lid 1. Topverhuur aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
Lid 2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van deze contractpartijen
en/of derden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Topverhuur |
Topverhuur onverlet, tenzij deze algemene voorwaarden van Topverhuur strijdig zijn met die algemene
voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Lid 3. Algemene voorwaarden worden slechts door Topverhuur aanvaard onder bovengenoemde condities
en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zullen niet
automatisch opnieuw de algemene voorwaarden van deze contractpartijen en/of derden van toepassing
zijn. Uitdrukkelijk dient per transactie te worden overeengekomen dat in die gevallen de voorwaarden
van de contractpartijen en/of derden van toepassing zijn. Is dat niet uitdrukkelijk overeengekomen,
dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Topverhuur.
Artikel 3. Kredietwaardigheid
Lid 1. Elke met Topverhuur aangegane overeenkomst bevat de ontbindende
voorwaarde dat Topverhuur van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner
beoordeling.
Artikel 4. Duur van de overeenkomst
Lid 1. De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, indien niet anders
uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst voor onbepaalde tijd loopt vanaf de datum, die in
de overeenkomst is vermeld.
Lid 2. Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag
als een gehele dag.
Artikel 5. Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten (personeel/uitzendkrachten) van Topverhuur,
binden deze laatste niet, voor zover ze door Topverhuur niet schriftelijk zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en de medewerkers die geen
procuratiebevoegdheid hebben. De ondergeschikten van Topverhuur hebben dan ook
niet de bevoegdheid Topverhuur te binden aan contractpartijen en/of derden, indien Topverhuur
zelf niet voor schriftelijke bevestiging zorg draagt.
Artikel 5.1 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd
zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisatie
BUMA, welke zijn vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van het uitkoopgage. Zie ook www.bumastemra.nl
Bij een optreden verzorgt door Topverhuur is opdrachtgever verantwoordelijk voor
alle afdracht van BUMA/STEMRA rechten in welke vorm dan ook.
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens
een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om
de veiligheid te waarborgen van item en bezoekers van een krachtens een overeenkomst uitgevoerd optreden.
Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd
om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen
populariteit van een item) daartoe nopen.
5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te
garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden,
zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met
opdrachtnemer overeengekomen prijs.
5.5 Indien het item alleen een dj betreft dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele
geluidsapparatuur. Hieronder wordt minimaal het volgende verstaan:
– Een geluidsset, minimaal bestaande uit 2 luidsprekers, een versterker en alle bekabeling, van één van de
volgende merken : ElectroVoice, Audience Delight, JBL, D&B, HK, ProfSound, Dynacord, Mackie. Andere
merken uitsluitend in overleg.
– Twee enkele CD spelers, voorzien van “pitch control” (snelheidsregeling), handmatige cue en
snelstart van één van de volgende merk en type: Pioneer CDJ 2000 nexus + DJM800 of 900 Andere merken uitsluitend in overleg.
– Een mengpaneel met minimaal drievoudige toonregeling en gainregeling van de merken Dateq, Rodec of
Pioneer.  Andere merken uitsluitend in overleg.
– Een microfoon.
– Voor enkele items gelden aanvullende eisen.
5.6 In geval het item alleen een dj betreft in de rubriek dance & house of jaren 70, dient opdrachtgever als
aanvulling op artikel 5.5 te zorgen voor 2 draaitafels van het type Technics SL 1210 of SL 1200, deze draaitafels dienen overlegt te worden of deze daatwerkelijk nodig zijn tbv de DJ.
5.7 Indien het item een roadshow / drive-in show betreft dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een podium en
voldoende stroomvoorziening, een podium leveren wij op bestelling.
5.8 Vanaf twee uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient opdrachtgever te zorgen voor
minimaal
2 consumpties per uur per personeelslid.
5.9 Indien een optreden / werkzaamheden een aanvangstijd heeft voor 19.00 uur dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor alle personeelsleden.
Onder een maaltijd verstaan wij geen junkfoot.
Artikel 6. levering en terug bezorging
Lid 1. De huurder dient zelf de gehuurde zaken bij Topverhuur op te halen en bij
beëindiging van de huurovereenkomst aan Topverhuur terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen
schriftelijk is overeengekomen, dat Topverhuur zich met het brengen en/of terugbezorgen van
de gehuurde zaken zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde
voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de huurder niet in staat is zelf de van Topverhuur gehuurde zaken terug te brengen, is
Topverhuur gerechtigd die zaken zelf terug te halen, waarbij de kosten van het terughalen van die zaken ook
geheel voor rekening komen van huurder.
Lid 2. Indien de datum voor het terugbezorgen van de zaken wordt overschreden, is de huurder aan
Topverhuur een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan
de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Topverhuur op verdere
schadevergoeding.
Deze verdere schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan uit het vergoeden van schade aan Topverhuur,
die deze lijdt, doordat specifiek materiaal, die Topverhuur aan anderen op termijn heeft
verhuurd, niet tijdig door de huurder ten deze bij Topverhuur wordt terugbezorgd, waardoor Topverhuur zich
geconfronteerd ziet met eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder, tegenover wie
Topverhuur zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolg van verzuim aan de zijde
van de huurder ten deze.
Artikel 7. Leveringstermijnen
Lid 1. Indien Topverhuur zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde zaken
aan de huurder te bezorgen, zal Topverhuur er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de
overeengekomen leveringstijdstip te houden
Lid 2. De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als door Topverhuur
bij benadering aangegeven. Topverhuur kan niet instaan voor levering van verhuurde zaken op een
exact tijdstip.
Lid 3. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor
Topverhuur zijn de zaken te leveren. Mocht te late levering plaatsvinden, dan is Topverhuur ter zake die te late levering niet aansprakelijk, behoudens indien de te late levering een gevolg is van
Topverhuur opzet of grove schuld.
Artikel 8. Personeel van Topverhuur
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot de gehuurde zaken gebruikmaakt van de diensten van werknemers van Topverhuur, worden deze werknemers geacht op dat moment hun werkzaamheden/diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder. Voor wat betreft eventueel onjuist handelen van dit personeel onder verantwoordelijkheid van de huurder zoals hiervoor bedoeld, is huurder tegenover Topverhuur eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledige geleden schade.
Artikel 9. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
Lid 1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze
grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander
onjuist mocht zijn dient de huurder Topverhuur terstond op de hoogte te brengen.
Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op
gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de
staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op
reclame.
Lid 2. Topverhuur dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te
worden ondertekend
Lid 3. Indien de reclame naar het oordeel van Topverhuur juist is, zal Topverhuur hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen.
Artikel 10. Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Topverhuur aangegeven. Wenst de
huurder het gehuurde anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn, huurders, rekening.
Artikel 11. Meerwerk
Lid 1. Topverhuur behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Lid 2. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk
opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
Lid 3. Door Topverhuur te maken onkosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld,
doch samenhangend met de nakoming door Topverhuur van de gesloten overeenkomst,
mogen aan de huurder in rekening worden gebracht.
Artikel 12. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden
en van de gesloten overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder zal de huurder:
Lid 1. De gehuurde zaken overeenkomstig de bediening- en overige voorschriften, die aan huurder bij
aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
Lid 2. Geen veranderingen aan de gehuurde zaken aanbrengen;
Lid 3. Topverhuur ten allen tijde toegang tot de gehuurde zaken verschaffen;
Lid 4. Aanspraken van derden op de gehuurde zaken afwijzen en Topverhuur
vrijwaren Lid 5. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van
Topverhuur te doen geschieden.
Lid 6. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen
enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Een verharde ondergrond onder het gehuurde en een verharde toegang tot de locatie waar het
gehuurde geplaatst is of zal worden.
d. Voldoende gelegenheid voor elektrische machines, water, verwarming, verlichting, en andere voor
de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;
Artikel 13. Verzekering
Lid 1. De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken
gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.
Ook indien Topverhuur de goederen bezorgd, op en afbouwt en bedienend personeel levert.
Lid 2.De huurder dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door
molest, verlies, diefstal, beschadiging, brand enzovoorts.
Artikel 14, Schade en gebreken
Lid 1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan
Topverhuur te melden. Zonder toestemming van Topverhuur mag de huurder niet tot reparatie
overgaan.
Lid 2. Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde zaken zal Topverhuur slechts
in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats (doen) aanbrengen dan wel (doen) verrichten.
Lid 3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten schuld van de huurder is
ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere
looptijd van de huurovereenkomst mits het voorradig is.
Lid 4. Topverhuur zal de controles op schade en gebreken alleen uitvoeren op het
eigen terrein c.q. werkplaats te Aalsmeer.
Artikel 15. Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van vakkundige behandeling, reparaties door
derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, berging van gestrande voertuigen, of enige andere
oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en
extra aan de huurder in rekening gebracht. Waar door huurder de zaken op goede staat bij in
ontvangstnamen zijn beoordeeld althans behoorden te worden beoordeeld, gaan Topverhuur |
Topverhuur en huurder krachtens deze voorwaarden van het uitgangspunt uit dat de oorzaak van het defect raken van de
zaken, indien geen sprake is van normale slijtage, voor rekening en risico van de huurder komt. Met
andere woorden, de huurder wordt alsdan verondersteld verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn.
Artikel 16. Retentierecht
Wanneer Topverhuur zaken van de huurder onder zich heeft, is hij gerechtigd deze
zaken onder zich
te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst
met deze zelfde huurder, tenzij de huurder voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
Lid 1. Topverhuur is niet aansprakelijk voor de kosten, schades, en interesten die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheden van de huurder, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of
vanwege hem te werk zijn gesteld.
Lid 2. Topverhuur is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel
tot maximaal de eigendommen van de huurder en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld of opzet
van Topverhuur of van hen, die door Topverhuur te werk zijn gesteld.
Lid 3. Topverhuur zal niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een
huurder te vergoeden, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld zijdes Topverhuur.
Lid 4. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de
gehuurde zaken veroorzaakt, is Topverhuur nimmer aansprakelijk. De huurder zal Topverhuur ter zake
van alle aanspraken van derden vrijwaren.
Lid 5. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit
het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.
Artikel 18. Mededelingsverplichtingen huurder.
Lid 1. Huurder dient Topverhuur onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op
huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op
enige andere wijze de eigendomsrechten van Topverhuur dreigen te worden
geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn
betaling om andere reden heeft gestaakt.
Lid 2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de
huurder verplicht om de beslaglegende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te
geven in de onderhavige overeenkomst.
Artikel 19. Overmacht
Lid 1. Een tekortkoming kan Topverhuur niet worden toegerekend. Indien zij niet te
wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor
zijn rekening komt.
Lid 2. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door
derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
oorlog of beschadiging van goederen bij transport naar Topverhuur of de huurder,
niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Topverhuur, ex- en importverboden, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Topverhuur, dan wel in de middelen van
vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die wijziging in de
feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Topverhuur overmacht op, die
hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de huurder enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
Lid 3. Topverhuur is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner
eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen,
totdat de buitengewonde omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 20. Vervanging
Indien huurder onder eigendomsvoorbehoud buiten staat is, om welke reden dan ook, de onder
eigendomsvoorbehoud gehuurde zaken aan Topverhuur terug te (laten) bezorgen,
dient huurder aan Topverhuur een door Topverhuur te bepalen
schadevergoeding te betalen ter grootte van de
vervangingswaarde dan wel nieuwwaarde van de gehuurde zaken. Ter motivering van die door geleden schade, zal Topverhuur de aankoopprijs van de niet te vervangen gehuurde apparatuur dan wel een door een leverancier uitgebracht offerte aan de huurder moeten kunnen tonen.
Artikel 21. Betaling
Lid 1. Betaling dient te geschieden bij levering van / de bij in ontvangst nemen van de verhuurde
zaken, derhalve contant, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is
overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn.
Lid 2. Indien niet binnen voormelde termijn na factuurdatum is betaald, is de huurder van rechtswege
in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim komen over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 1,5% per maand, oftewel 18% op jaarbasis.
Lid 3. Wanneer de huurder in staat van faillissement, surseance van betaling of overige
betalingsonmacht komt te verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de huurder wordt
geliquideerd, zullen de verplichtingen van de huurder jegens Topverhuur onmiddellijk
opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn ter zake de factuur c.q. de facturen nog
loopt c.q. nog lopen.
Lid 4. De door de huurder verrichte betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten. Het staat Topverhuur vrij te bepalen, welke
betalingen door huurder betrekking hebben op welke facturen. De huurder heeft derhalve niet de bevoegdheid zelf te
bepalen dat een bepaalde betaling op een bepaalde factuur betrekking heeft.
Lid 5. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
Lid 6. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een
minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor
juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van
een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 22. Annulering.
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter
beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door
hem of Topverhuur een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende
huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden,waarbij Topverhuur 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van
€ 10,00 in rekening mag brengen.
De schadeloosstelling bedraagt:
– bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
– bij annulering binnen 30 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.
Artikel 23. Opzegging/ontbinding.
Lid 1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden
opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde
goederen bij Topverhuur. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Topverhuur |
Topverhuur bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn
van minimaal 24 uur in acht te nemen.
Lid 2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie,
waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Topverhuur
worden gesteld.
Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de
huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Topverhuur
gerechtigd de huurder
de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
Lid 3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Topverhuur
bevoegd de
huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
Lid 4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel
bepaalde is Topverhuur gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als
winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het
einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Topverhuur op verdere schadevergoeding.
Artikel 24. Wijzigingen van de voorwaarden.
Topverhuur is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Topverhuur zal de
gewijzigde voorwaarden tijdig aan de huurder toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is
medegedeeld, treden wijzigingen jegens de huurder in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Artikel 25. Toepasselijk recht
Op alle door Topverhuur gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing; deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn
verricht.
Artikel 26. Geschillen
Elk geschil tussen Topverhuur en huurder gerezen, ook in die gevallen waarin slechts
een van beiden een probleem als geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de
Rechtbank te Amsterdam. In geval de kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door
de Kantonrechter te Amsterdam. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Topverhuur om de huurder te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is.
 

Terug naar Boven